Ustawienia > Plan kont

Drukuj

Plan kont

Na podstawie danych firmy moduł automatycznie generuje plan kont (o ile nie został utworzony w trakcie pierwszego logowania do firmy), który można dowolnie zmieniać, dodając lub usuwając konta albo zmieniając ich definicje. Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić szczegółową analizę własnego planu kont i określić jego ostateczną wersję – najlepiej jeszcze przed wprowadzaniem jakichkolwiek dokumentów.

 

Przygotowanie do pracy - Plan kont >>

 

Okno Plan kont jest oknem podzielonym. Jego prawa i lewa część są ze sobą informacyjnie powiązane.

W lewej części okna znajduje się drzewo planu kont obrazujące jego pełną lub zwiniętą strukturę. Jeśli korzystasz z myszki, kliknij na odpowiednim węźle drzewa:

m_diams1 – ostatni poziom drzewa

m_diams2 – kliknięcie tego węzła spowoduje zwinięcie gałęzi drzewa

m_diams3 – kliknięcie tego węzła spowoduje rozwinięcie gałęzi drzewa

Więcej o przeglądaniu planu kont

 

Sprawdzanie obrotów: Podczas przeglądania planu kont możesz sprawdzić obroty wybranego konta, wybierając przycisk Obroty w oknie planu kont.

 

W prawej części okna podana jest definicja wskazanego konta: jego rodzaj (syntetyczne/analityczne), numer, skrót, pełna nazwa oraz typ. W oknie można też dodawać i definiować nowe konto. Rozbudowywanie planu kont ułatwia kopiowanie i wklejanie kont analitycznych.

Na kolorowych monitorach nazwy kont bilansowych wyróżnione są czarnym kolorem, kont wynikowych – ciemnoczerwonym, a kont pozabilansowych – ciemnoniebieskim. Podczas przeglądania wzorcowego planu kont w polu Numer może pojawić się symbol kartoteki, a w polu Skrót nazwa kartoteki. Oznacza to, że podpisano tu kartotekę jako grupę kont analitycznych.

 

Po podpisaniu kartoteki w do planu kont nie można wpisać własnego numeru do pola oraz zmieniać skrótu nazwy.

 

W polu Pozycja podane jest dokładne miejsce konta w bilansie lub rachunku zysków i strat. Ponieważ możesz określić dla swojej firmy kilka układów bilansu i rachunku zysków i strat, każde konto może mieć różne miejsce w różnych układach tych zestawień. W tej sytuacji musisz najpierw zdefiniować te różne układy bilansu i rachunku wyników a dopiero później wskazywać, na którą pozycję i jakiego układu wejdzie konto definiowane w planie kont.

 

Więcej o definiowaniu układów bilansu.

Jeśli chcesz sprawdzić pozycję konta w innym układzie bilansu, kliknij w obrębie pola Układ i wybierz z listy nazwę układu, dla którego definiujesz pozycję. Uaktualniona zostanie pozycja przeglądanego konta w zależności od wybranego układu.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń

 

Na monitorach kolorowych nazwy kont bilansowych pisane są czarnym kolorem, kont wynikowych kolorem ciemnoczerwonym, a kont pozabilansowych kolorem ciemnoniebieskim.

Jeżeli nie wystarcza Ci przeglądanie planu kont na ekranie komputera, możesz go wydrukować, klikając ikonę Drukowanie. Wcześniej warto rozwinąć wszystkie gałęzie planu kont.

Podczas przeglądania wzorcowego planu kont w polu Numer może pojawić się symbol kartoteki karanal1, a w polu Skrót nazwa kartoteki. Oznaczać to będzie, że podpisano tu kartotekę jako grupę kont analitycznych. Ponadto zawarte są tu informacje na temat tego, czy konto jest kontem wieloletnim, czy z kontrolą zerowego salda, a także określony jest typ konta.

 

Zobacz także:

Aby zdefiniować konto w planie kont

Aby zmodyfikować plan kont

Kopiowanie i wklejanie analityk w planie kont

Aby usunąć wskazane konto

Okno Bilans – układ

Okno Rachunek Zysków i Strat – układ

Warianty prowadzenia rachunku kosztów

Używanie kartoteki jako grupy kont analitycznych