Przygotowanie programu do pracy > Dodawanie nowego konta w planie kont

Drukuj

Dodawanie nowego konta w planie kont

Plan kont możesz szybko rozbudować poprzez kopiowanie i wklejanie.

 

1.W drzewie planu kont wskaż konto, do którego chcesz tworzyć konto podrzędne. Program analizuje, na jakim poziomie w hierarchii drzewa planu kont się znajdujesz i nie dopuszcza do błędnego dopisania poziomu podrzędnego. Jeżeli do danego poziomu drzewa np. kartoteki nie można już dopisywać kont podrzędnych, program zgłosi się z poziomem najwyższym w hierarchii drzewa, czyli z kontem syntetycznym.

2.Wskaż przycisk Dodaj.

3.W polu Rodzaj wybierz rodzaj konta. Podpowiadany będzie rodzaj zgodny z rodzajem konta nadrzędnego.

4.W polu Numer podaj numer konta lub wybierz z listy nazwę kartoteki. Lista kartotek pojawia się po kliknięciu i tylko przy kontach, do których może być dopisana kartoteka.

Pod jedno konto nie można podpisywać jednocześnie na tym samym poziomie kartoteki i pojedynczego konta analitycznego. Jeśli podpiszesz kartotekę pod konto, nie będziesz mógł już podpisać pod to konto, na tym samym poziomie, żadnych kont analitycznych. I odwrotnie, jeśli podpiszesz konto analityczne, nie będziesz mógł już podpisać na tym samym poziomie kartoteki.

5.W polu Skrót podaj skrót nazwy konta używany przy drukowaniu i przeglądaniu planu kont. Zawiera on maksymalnie 25 znaków. Jeżeli podpisujesz kartotekę jako grupę kont analitycznych, pojawi się tu jej symbol, którego nie można zmienić.

6.W polu Nazwa podaj pełną nazwę konta (maksymalnie 59 znaków). Nazwa pola pojawia się tylko informacyjnie.

7.Jeśli będziesz chciał przeglądać zapisy na koncie w układzie wieloletnim, wskaż pole wyboru Wieloletnie. Program założy dla tego konta Notatnik, w którym przechowywane będą zapisy z wielu lat.

8.Jeżeli chcesz na koncie prowadzić zapisy w walucie obcej zaznacz opcję Walutowe. Dla kont bilansowych walutowych możliwe jest zaznaczenie opcji Wyłącz prowadzenie rozrachunków i kontroluj ręczną rejestrację.

9.Jeśli chcesz prowadzić kontrolę salda zerowego dla definiowanego konta, wskaż następne pole wyboru. Jeśli zrezygnujesz z kontroli, wyczyść pole wyboru.

10.Dla kont rozrachunkowych wskaż kontrolę rozrachunków jeżeli chcesz, aby program sprawdzał czy wprowadzając zapis na konto wprowadzono rozrachunek.

11.W polu Typ wskaż z listy typ konta. W zależności od tego wskazania będziesz różnie określał pozycję konta w bilansie lub w rachunku zysków i strat.

12.Korzystając z klawiszy kierunkowych, wybierz typ konta z listy i naciśnij klawisz Enter. Program automatycznie ustawi się na drugiej liście. Wybierz typ konta i naciśnij klawisz Enter.

13.Wybierz przycisk Zapisz.