Przed zalogowaniem > Zaloguj do firmy

Drukuj

Zaloguj do firmy

Polecenie Firma > Zaloguj do firmy otwiera okno wyboru firmy i logowania.

 

Aby otworzyć firmę:

1.Kliknij przycisk przy polu Firma, a następnie wybierz z listy firmę.

2.W polach Użytkownik i Hasło wpisz nazwę użytkownika, który ma prawo otworzyć firmę oraz podaj jego hasło. Przy pierwszym otwieraniu firmy przez użytkownika pole Hasło jest puste. Przed wyjściem z firmy należy je zmienić. Zmiana hasła >>

3.Operację należy zatwierdzić klikając przycisk OK.