Praca z firmą > Dokumenty > Wyciągi bankowe

Drukuj

Wyciągi bankowe

Wyciąg bankowy jest elektronicznym dokumentem bankowym, na którym umieszczone są informacje dotyczące obrotów na danym koncie oraz informacje o pobranych opłatach, prowizjach i odsetkach bankowych w formie operacji bankowych. Zawiera również saldo początkowe i końcowe. Wyciąg bankowy stanowi dowód księgowy po spełnieniu wymogów art. 21 „Ustawy o rachunkowości z 2009 roku z późniejszymi zmianami”. Wyciąg bankowy powinien zawierać numer wyciągu, dane identyfikacyjne banku, numer rachunku, dane właściciela rachunku, tytuł i kwotę oraz okres, którego wyciąg bankowy dotyczy.

 

Pasek narzędziowy za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z wyciągami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Pobierz wyciąg

umożliwia pobranie ze wskazanej lokalizacji wyciągu bankowego lub grupy wyciągów bankowych. Proces pobierania wyciągów bankowych został opisany w: Jak pobrać wyciąg lub operacje bankowe. Prawidłowo pobrane dokumenty pojawią się na liście wyciągów bankowych.

Usuń

usuwa zaznaczony na liście wyciąg bankowy lub grupę zaznaczonych wyciągów bankowych. Zasady usuwania wyciągów bankowych zostały opisane w: Jak usunąć wyciąg lub operacje bankowe.

Eksportuj

umożliwia zapisanie wyciągu bankowego w postaci pliku XML w wybranej lokalizacji.

Dodatkowo w oknie Wyciągi bankowe z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operacje Pobierz wyciąg oraz Usuń dla wybranego na liście wyciągu bankowego.

Tabela z listą wyciągów bankowych składa się z nagłówka oraz z listy pobranych wyciągów bankowych. Kolumny tabel opisują cechy każdego z wyciągów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

 

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów >>

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Daty od oraz do - określają za jaki okres jest dany wyciąg bankowy,

Numer wyciągu - to numer wyciągu bankowego,

Nazwa rachunku - to nazwa rachunku bankowego,

Rachunek - to numer rachunku bankowego,

Waluta - waluta wyciągu bankowego.

 

Po wybraniu na liście wyciągu bankowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danego wyciągu bankowego.

 

W prawym górnym rogu okna wyciągów bankowych znajdują się przyciski:

odswierz_2  odświeżanie listy wyciągów bankowych,

filtr_2  filtr wyciągów bankowych,

2012-06-14_14h58_28_lupka  przeszukiwanie listy wyciągów bankowych.

 

Zobacz także:

podstawowe pojęcia

przyciski poleceń