Praca z firmą > Ustawienia > Użytkownicy

Drukuj

Ustawienia - Użytkownicy

Istotnym aspektem działalności każdej firmy powinna być dbałość o bezpieczeństwo danych. Ze względu na tajność niektórych danych dostęp do nich powinien być w programie kontrolowany, a użytkownicy muszą mieć precyzyjnie określony zestaw praw. Zabezpieczać dane przed przeglądaniem czy zmianami dokonywanymi przez nieuprawnionych użytkowników można poprzez indywidualne ustalenie praw dostępu do operacji i dokumentów. Program ma wbudowany mechanizm pozwalający na zróżnicowanie praw do operacji dla poszczególnych użytkowników.

W związku z tym ważne jest odróżnienie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny. Program umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały zarejestrowane jako jego użytkownicy.

 

Okno Użytkownicy składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą użytkowników oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego użytkownika. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

 

Pasek narzędziowy:

Dodaj

wybranie przycisku powoduje otwarcie okna kreatora Nowy użytkownik, przy pomocy którego można wprowadzić do programu dane nowego użytkownika.  

Usuń

wybranie tego przycisku powoduje usunięcie użytkownika z programu.

 

Menu podręczne:

Zablokuj

blokuje prawa użytkownika w programie.

Odblokuj

odblokowuje prawa użytkownika w programie.

Usuwanie hasła użytkownika

usuwa hasło wybranego użytkownika programu. Jest to operacja niezbędna w przypadku, gdy użytkownik zapomni swojego hasła. Po usunięciu hasła użytkownik może zalogować się do danych firmy na puste hasło, a następnie wybrać polecenie Zmień hasło w menu Firma i w oknie Zmiana hasła wprowadzić nowe hasło.

Dodaj e-Podpis

otwiera okno kreatora e-Podpisu (własnego) użytkownika.

 

Tabela z listą użytkowników składa się z nagłówka oraz listy danych stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z wierszy.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Po wybraniu użytkownika na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisują szczegóły, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.  

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń