Praca z firmą > Ustawienia

Drukuj

Ustawienia, zestawy praw

Okno składa się z czterech obszarów:

Parametry pracy

e-Podpisy

e-Pieczęcie

Dane firmy

Użytkownicy

Systemy bankowe

Rachunki bankowe

 

Wybór obszaru ma wpływ na zawartość prawej części okna. W zależności od wybranego obszaru zmienia się okno z listą elementów w prawej części okna, pasek narzędziowy nad listą, jak też sama lista.

W dolnej części okna widoczny jest panel z zakładkami wyświetlającymi szczegółowe dane wybranego na liście elementu. Każda zakładka pokazuje jakieś zgrupowane cechy wybranego elementu. Dla poszczególnych rodzajów dokumentów będą to:

Użytkownicy - szczegóły

e-Podpis - szczegóły

e-Pieczęć - szczegóły

Systemy bankowe - szczegóły

Rachunki bankowe - szczegóły

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń