Praca z firmą > Dokumenty > Umowy

Drukuj

Umowy

Okno umów składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą umów oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranej na liście umowy. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

 

Pasek narzędziowy za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z nieznanymi dokumentami zawiera następujące polecenia:

Dodaj

otwiera okno kreatora Nowa umowa kontrahenta, gdzie można dodać nową umowę.

Podpisz

otwiera okno kreatora Podpisywanie umowy, gdzie można podpisać wybraną z listy umowę.

Wyślij

otwiera okno kreatora Wysyłanie umowy, przy pomocy którego można wybrać miejsce i sposób, a następnie wysłać umowę.

Potwierdzenie

otwiera okno dialogowe z pytaniem "Czy na pewno potwierdzić umowę?". Po wybraniu Tak umowa zostaje potwierdzona. Umowa niepotwierdzona uniemożliwia w programie handlowym wystawienie e-faktury dla kontrahenta.

Rezygnacja

otwiera okno zapytania "Czy zrezygnować z wybranej umowy?". Po kliknięciu Tak otwiera się okno Rezygnacja z umowy, w którym należy ustalić datę zakończenia obowiązywania wybranej umowy oraz podać ścieżkę do pliku z umową.

Usuń

usuwa zaznaczone na liście umowy.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd - pokazuje widok dokumentu.

Zmień aktywność - pozwala odwrócić aktywność umowy.

 

Tabela z listą umów składa się z nagłówka oraz listy umów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdej umowy.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Tabela zawiera następujące kolumny:

Numer - numer umowy.

Data rozpoczęcia - data od której umowa obowiązuje.

Data zakończenia - data do której umowa obowiązuje.

Podpisana - informacja czy umowa została podpisana.

Wysłana - informacja czy umowa została wysłana.

Potwierdzona - informacja czy umowa została potwierdzona.

eMail - adres e-mailowy kontrahenta, na który będą wysyłane dokumenty elektroniczne.

Aktywna - określa aktywność lub nieaktywność umowy, czyli to czy dana umowa obowiązuje czy też nie. Aktywność można zmienić po zaznaczeniu umowy na liście i wybraniu polecenia Zmień aktywność z menu podręcznego.

NIP - tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx-xxx-xx-xx (lub zapis bez spacji).

NIP UE - tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL.

REGON - tu pojawia się numer nadany kontrahentowi przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.

PESEL - tu pojawia się numer kontrahent z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

Nazwa kontrahenta - tu pojawia się nazwa kontrahenta w takiej formie jaka będzie się pojawiać na umowie. Jeżeli kontrahent jest osobą fizyczną, to w tym polu pojawia się połączenie zawartości pól Nazwisko i Imię.

Wysłał - informacja kto wysłał umowę.

 

Po wybraniu dokumentu na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisuje szczegóły wybranej umowy, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń