Praca z firmą > Ustawienia > Rachunki bankowe

Drukuj

Rachunki bankowe

Okno Rachunki bankowe składa się z paska narzędziowego oraz tabeli z listą rachunków bankowych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z rachunkami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Dodaj

umożliwia wprowadzenie nowego rachunku bankowego - otwiera okno Dodawanie rachunku bankowego,

Usuń

za pomocą przycisku można usunąć wybrany z listy rachunek bankowy.

 

Dodatkowo w oknie Rachunki bankowe z menu podręcznego, dostępnego pod prawym klawiszem myszy komputerowej można wybrać operacje "Dodawanie nowego rachunku bankowego" oraz "Usuwanie rachunku bankowego" dla wybranego na liście rachunku.

Tabela z listą rachunków bankowych składa się z nagłówka oraz z listy rachunków bankowych. Kolumny tabel opisują cechy każdego z banków. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nazwa rachunku - nazwa rachunku bankowego,

Nazwa banku - nazwa banku w którym jest rachunek,

SWIF/BIC - ośmioznakowy kod identyfikujący bank,

Numer rachunku - numer rachunku bankowego,

Aktywny - informacja, czy rachunek jest aktywny,

System bankowy - informacja jaki system bankowy został przypisany do rachunku bankowego.

 

Po wybraniu na liście rachunku bankowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danego rachunku bankowego.

Uprawnienia użytkowników do rachunków bankowych są widoczne na zakładce Użytkownicy w szczegółach danego rachunku bankowego.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń