Praca z firmą > Ustawienia > Parametry pracy

Drukuj

Parametry pracy

W oknie Ustawienia pracy określa się parametry pracy programu e-Dokumenty. Zmiany ustawień są możliwe w dowolnym momencie pracy z firmą, jednakże sugerujemy, aby modyfikacje parametrów wykonywane były, gdy użytkownicy nie pracują z programem.

 

Parametry

W tej części okna ustawień możemy określić parametry pracy programu e-Dokumenty takie jak:

Automatyczne akceptuj zaimportowane dokumenty

Zaznaczenie tego pola powoduje, że wszystkie dokumenty zaimportowane do programu e-Dokumenty będą automatycznie akceptowane.

Operacja Wyślij działa jako Podpisz i Wyślij

Zaznaczenie tego pola powoduje, że wszystkie wysłane e-Dokumenty będą od razu podpisane.

Do podpisywania e-Dokumentów używaj e-Pieczęci firmowej

Wybór tego pola powoduje, że do podpisywania e-Dokumentów będzie używana pieczęć firmowa. Każda osoba w firmie mająca prawo do podpisywania dokumentów e-Pieczęcią będzie mogła podpisać dokumenty pieczęcią firmową.

Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-faktur

Zaznaczenie parametru Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-faktur pozwala na wysyłkę e-faktur, które nie zostały podpisane i oznacza je jako wysłane. Brak zaznaczenia parametru Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-faktur blokuje wysyłkę niepodpisanej e-faktury.

Jeśli będzie jednocześnie zaznaczony parametr Wyślij działa jak Podpisz i Wyślij oraz Pozwalaj wysyłać niepodpisane e-faktury, to przy wysyłaniu niepodpisanej e-faktury program próbuje ją podpisać. Jeśli podpisywanie się nie powiedzie - wysyła niepodpisaną.

Jeśli parametr Wyślij działa jak Podpisz i Wyślij będzie zaznaczony, a parametr Pozwalaj wysyłać niepodpisane e-faktury będzie odznaczony, to przy wysyłaniu niepodpisanej e-faktury program próbuje ją podpisać. Jeśli podpisywanie się nie powiedzie -  anuluje wysyłkę.

Blokuj ponowną wysyłkę dokumentu

Zaznaczenie parametru spowoduje zablokowanie możliwości ponownej wysyłki tego samego dokumentu, czyli faktury ze statusem Wysłana i ze statusem W trakcie wysyłania. Dla faktur w trakcie wysyłania pojawia się ostrzeżenie, niezależnie od wartości parametru.  

Pracuj w trybie zgody domniemanej

Można wystawiać faktury elektroniczne przed otrzymaniem zgody od kontrahenta, ale konieczne jest  spełnienie wymogu autentyczności pochodzenia i integralności treści. Wymogi te są spełnione w programie poprzez możliwość wybrania odpowiednich parametrów.  

 

e-Przelewy

Wymagana akceptacja przelewów

Zaznaczenie tego pola zmienia sposób pracy z e-Przelewami powodując, że użytkownik musi zaakceptować zlecenie przelewu przed jego wysłaniem. Jeżeli pole nie jest zaznaczone, każdy tworzony przelew ma status 'do wysłania' i nie wymaga akceptacji.

 

Ustawienia współpracy z biurem rachunkowym

W Ustawieniach współpracy z biurem rachunkowym należy wprowadzić adres e-mail, na który będą wysyłane dokumenty w wersji elektronicznej. W tym celu trzeba zaznaczyć pole wyboru Współpracuj z biurem rachunkowym, a następnie wprowadzić adres w polu Adres e-mail biura rachunkowego.

Aby współpraca przebiegała prawidłowo użytkownik musi zapisać przy pomocy przycisku Zapisz plik współpracy z biurem rachunkowym, plik w formacie xml, a następnie przesłać go do biura (np. przy pomocy emaila). Natomiast biuro rachunkowe musi odczytać, używając przycisku Odczytaj plik współpracy z biurem rachunkowym, ten plik w swojej aplikacji.

 

Ustawienia współpracy z serwisem międzyfirmami.pl

W tej części parametrów pracy konfiguruje się współpracę programu e-Dokumenty z serwisem miedzyfirmami.pl. W tym celu należy zaznaczyć Używaj serwisu “Między firmami”. W efekcie tego wyboru można dokonać rejestracji w serwisie lub skonfigurować połączenie z istniejącym już w serwisie kontem.

W przypadku rejestracji należy użyć przycisku Chcę zarejestrować się w serwisie “Między Firmami”. Nastąpi wówczas przekierowanie na stronę z formularzem rejestracji w serwisie.

W przypadku posiadania już konta w serwisie trzeba wybrać opcję Mam konto w serwisie „Między firmami”. Po zaznaczeniu "Mam konto w serwisie „Między firmami” trzeba dokonać wyboru wersji serwisu w części Ustawienia połączenia – wybór wersji serwisu:

miedzyfirmami.pl

Zaznaczenie tego pola jest wskazane do bieżącej pracy z serwisem.

miedzyfirmami.pl - środowisko demonstracyjne

Zaznaczenie tego pola jest zalecane przy zapoznawaniu się z przesyłaniem dokumentów za pośrednictwem serwisu, do testowania rozwiązań i nauki jego obsługi. Nie jest to opcja do pracy w produkcyjnej bazie danych firmy.

 

Dla współpracy programu e-Dokumenty z serwisem miedzyfirmami.pl dostępne są dwa tryby: poprzez konto główne albo poprzez indywidualne konta poszczególnych użytkowników. Jeśli decydujemy się na współpracę poprzez konto główne, co oznacza, że użytkownicy programu e-Dokumenty korzystają ze wspólnego loginu do serwisu – to zaznaczamy opcję jedno konto dla wszystkich użytkowników i podajemy login oraz hasło do głównego konta serwisu. Jeśli decydujemy się na tryb indywidualny, oznaczający, że każdy użytkownik u loguje się do serwisu indywidualnie, to pola login i hasło pozostawiamy puste. Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie swoich loginów i haseł przy pierwszym uruchomieniu. Można również ustalić parametry wysyłki dokumentów poprzez serwis.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń