Praca z firmą > Dokumenty > Umowy > Nowa umowa kontrahenta - kreator

Drukuj

Nowa umowa kontrahenta - kreator

Aby dodać nową umowę kontrahenta do bazy danych programu e-Dokumenty należy zrealizować operacje opisane w poszczególnych oknach kreatora umów.

 

Rodzaj umowy

W tym panelu należy wybrać rodzaj umowy, jej typ oraz sposób realizacji.

Rodzaj umowy

Umowa na wysyłkę - wybór tego pola wygeneruje umowę obejmującą wyłącznie zgodę na wysyłkę e-faktur.

Umowa na odbiór - wybór tego pola wygeneruje umowę obejmującą wyłącznie zgodę na odbiór e-faktur.

Umowa na wysyłkę i odbiór - wybór tego pola wygeneruje umowę obejmującą zgodę zarówno na odbiór jak i na wysyłkę e-faktur.

Typ umowy

Zgoda - wybór tego pola wygeneruje umowę zgody na wysyłkę e-faktur.

Sprzeciw - wybór tego pola wygeneruje dokument sprzeciwu na odbiór e-faktur.

Wprowadzenie umowy o typie Sprzeciw uniemożliwia wystawienie e-faktury w zakresie dat jej obowiązywania, bez względu na ustawione parametry pracy.

Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Zgoda i użytkownik dodaje umowę o typie Sprzeciw, to po zatwierdzeniu tej umowy program automatycznie powinien rozwiązać umowę typu Zgoda z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu Sprzeciw.

Sposób realizacji umowy

Wygeneruj nową umowę - wybór tego pola wygeneruje nową umowę.

Zarejestruj istniejącą umowę - wybór tego pola zarejestruje istniejącą umowę ze wskazanego pliku.

 

Dane umowy

Numer - należy wpisać numer kolejny umowy.

Miejscowość - należy wpisać miejscowość w której została zawarta umowa.

Data dokumentu - kliknąć w przycisk lista i w oknie kalendarza wybrać datę podpisania umowy.

Kontrahent - kliknąć w przycisk lista i na liście wybrać kontrahenta (lista podpowiada ostatnich wybranych kontrahentów). Można też zaznaczyć na liście Wybierz i w oknie Wybór elementów: Kontrahenci wybrać z bazy wszystkich kontrahentów odpowiedniego kontrahenta (to okno można otworzyć również klikając przycisk Filtr1).

Data rozpoczęcia - kliknąć w przycisk lista i w oknie kalendarza wybrać datę rozpoczęcia umowy.

e-Pieczęć - kliknąć w przycisk lista i na liście wybrać e-Pieczęć (lista podpowiada ostatnio wybrane pieczęcie). Można też zaznaczyć na liście Wybierz i w oknie Wybór elementów: e-Pieczęcie wybrać z bazy wszystkich pieczęci odpowiednią e-Pieczęć (to okno można otworzyć również klikając przycisk Filtr1). Wybór e-Pieczęci pojawia się w sytuacji zaznaczenia w danych firmy parametru Do podpisywania faktur używaj e-Pieczęci firmowej. Przy odznaczonym parametrze program zaproponuje e-Podpis.  

Adres e-mail - należy wpisać adres na który będą wysyłane e-Dokumenty.

Po wybraniu w panelu Rodzaj umowy  opcji Zarejestruj istniejącą umowę w tym panelu pojawią się tylko pola Numer, Kontrahent, Data rozpoczęcia i Adres e-mail.

 

Parametry umowy

W tym panelu należy podać dalsze parametry umowy.

Osoba reprezentująca odbiorcę - w to pole należy wpisać dane osoby kontaktowej kontrahenta.

Osoba reprezentująca dostawcę - w to pole należy wpisać dane osoby kontaktowej w firmie.

Termin powiadomienia o zmianie (w dniach) - w to pole należy wpisać ilość dni na powiadomienie kontrahenta o wysłaniu faktury papierowej

Termin rozwiązania umowy (w dniach) - w to pole należy wpisać ilość dni (ale nie więcej niż 30) do rozwiązania umowy.

Adres e-mail dostawcy - w to pole należy wpisać adres email firmy.

Adres e-mail odbiorcy - w to pole należy wpisać adres email kontrahenta.

 

Podgląd umowy

Okno z automatycznie wygenerowaną umową, z możliwością edycji i naniesienia zmian.

Drukuj - zaznaczenie pola powoduje wydrukowanie wersji papierowej umowy.

Podpisz - zaznaczenie pola powoduje podpisanie umowy.

 

Zakończenie

Wybranie przycisku Zakończ kończy proces wprowadzania danych i wygenerowanie umowy.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń