Praca z firmą > Dokumenty > Dokumenty zakupu

Drukuj

Dokumenty zakupu

Okno dokumentów zakupu składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą dokumentów zakupu oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście dokumentu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.

 

Pasek narzędziowy za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z dokumentami zakupu zawiera następujące polecenia:

Odbierz

wyświetla okno systemowe Otwórz w którym można wybrać lokalizację, gdzie znajdują się dokumenty zakupu. Po wybraniu właściwego dokumentu, który ma być wciągnięty do bazy programu, klikamy przycisk Otwórz i wybrany dokument pojawia się na liście dokumentów zakupu. Przy pierwszym imporcie dokumentu od nowego kontrahenta pojawi się okno z możliwością dodania go do kartoteki programu e-Dokumenty. Przy ponownym imporcie uzgodnienia będą zapamiętane i wykorzystywane.

 

Na zakładce Załączniki w programie e-Dokumenty można zapisać plik odebrany razem z fakturą jako załącznik do tego konkretnego dokumentu. Załącznik może być w formacie XML lub PDF; w pozostałych przypadkach trafia do katalogu Dokumenty nieznane. Automatyczne dodanie załączników przy odbiorze tych plików XML i PDF wykona się tylko wtedy, kiedy nasz kontrahent wysłał je jako załączniki do dokumentów z naszego programu.

 

Wyślij...

otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu.

Weryfikuj podpis

weryfikuje podpis i integralność zaznaczonych na liście dokumentów. Weryfikacja odbywa się na podstawie dodanego do bazy  e-Dokumenty certyfikatu kontrahenta.

Akceptuj

pozwala zaakceptować zaznaczone na liście dokumenty zakupu.

Odrzuć

pozwala odrzucić zaznaczone na liście dokumenty zakupu. Po zaakceptowaniu operacji odrzucenia dokumentu pojawia się okno, gdzie można podać powód odrzucenia dokumentu.

 

W przypadku odrzucania kilku dokumentów można zadecydować o tym, że wpisany powód odrzucenia będzie mieć zastosowanie dla wszystkich odrzucanych dokumentów. Możliwość podania powodu odrzucenia dotyczy wszystkich dokumentów, a nie tylko dokumentów, które przyszły z serwisu miedzyfirma-mi.pl. Powód odrzucenia będzie zapisany w historii. W przypadku dokumentów z serwisu miedzyfirmami.pl - powód odrzucenia będzie też przekazywany na serwis miedzyfirmami.pl. Podanie powodu odrzucenia nie jest konieczne - można odrzucić dokument bez podawania powodu.

 

Usuń

usuwa zaznaczone na liście dokumenty zakupu.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd - pokazuje widok dokumentu.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Tabela zawiera następujące kolumny:

Rodzaj - rodzaj dokumentu w kartotece w Handlu.

Data odebrania - pojawia się data odebrania dokumentu w programie  e-Dokumenty. Datę można zmienić na rzeczywistą datę wpłynięcia dokumentu do firmy w Szczegółach dokumentu.

Zweryfikowany - oznacza, że zweryfikowano podpis wybranego dokumentu.

Numer - numer dokumentu w kartotece programu handlowego.

NIP - tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx-xxx-xx-xx (lub zapis bez spacji).

Nazwa podmiotu - nazwa kontrahenta.

Status wewnętrzny - Zarejestrowany - każdy nowo zarejestrowany/ zewidencjonowany, odebrany dokument. Zaakceptowany - czyli dokument został zaakceptowany. W Symfonii - czyli gdy dokument został już zaimportowany do jednego z programów. Odrzucony - pojawia się, gdy dokument został odrzucony przez użytkownika.                    

Odebrał - login użytkownika który odebrał dokument.

 

Po wybraniu dokumentu na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisują szczegóły wybranego dokumentu, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń