Raporty programu > Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia > Amortyzacja środków - Excel

Drukuj

Amortyzacja środków - Excel

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie zaplanowanego przebiegu dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych, a następnie otwiera arkusz programu Excel i umieszcza w nim wyniki raportu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_excel w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w arkuszu programu Excel.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będą wykonane obliczenia. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Rok działalności:

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy rok, dla którego będą wykonane obliczenia. Na liście dostępne są lata zdefiniowane dla firmy w ustawieniach programu. Podpowiadany jest rok zawierający bieżącą datę operacji w programie.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Kwoty umorzeń

W tej ramce można sterować wyświetleniem kwot umorzeń:

Uwzględnij tylko wykonany plan amortyzacji

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione tylko kwoty przeprowadzonych umorzeń.

 

Nie uwzględniaj korekt umorzenia

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie nie będą uwzględnione kwoty korekt umorzeń.

 

Środki

W tej ramce można sterować wyświetleniem środków trwałych:

Grupowanie środków według:

Z tej rozwijanej listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

znaczników

 

Pokaż środki:

Z tej rozwijanej listy należy wybrać dodatkowe ograniczenie wyświetlanych środków spośród następujących możliwości:

wszystkie wybrane

zakupione do końca roku

przyjęte do użytkowania do końca roku

 

Ukryj środki bez wyznaczonego planu amortyzacji

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie nie wyświetlane środki dla których w wybranym roku nie wyznaczono planu amortyzacji.

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane przed datą podaną w polu Stan na dzień.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zlikwidowane przed datą podaną w polu Stan na dzień.

 

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.