Raporty programu > Okno Środki trwałe > Zmiany VAT w roku - graficzny

Drukuj

Zmiany VAT w roku - graficzny

Tworzy zestawienie zmian kwot VAT dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będą wykonane obliczenia. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Zestawienie

W tej ramce należy określić sposób grupowania środków dla którego ma zostać wykonany raport.

Grupowanie według

Z tej rozwijanej listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń bilansowych

kont umorzeń podatkowych

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

znaczników

 

Zestawienie syntetyczne

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wyniki będą zawierać tylko podsumowania dla grup środków określonych według zasad w polu powyżej. Jeżeli wybrany zostanie wariant bez grupowania, to raport nie będzie zawierał żadnych wyników.

 

 

Uwzględnij roczne korekty vat

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione wykonane korekty VAT.

 

Uwzględnij korektę dla wybranego okresu w zmianach vat

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w kolumnach pokazujących VAT w wybranym okresie, będą uwzględnione przeprowadzone korekty VAT. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest poprzednie pole.

 

 

Uwzględnij środki sprzedane i zlikwidowane w poprzednim roku

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane i zlikwidowane w roku poprzedzającym ten z daty wykonania raportu.

 

Uwzględnij środki sprzedane i zlikwidowane w roku

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane i zlikwidowane w bieżącym roku przed datą wykonania raportu.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.