Raporty programu > Okno Operacje > PT Przekazanie środka trwałego - graficzny

Drukuj

PT Przekazanie środka trwałego - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument PT - potwierdzający przeprowadzenie operacji przekazania środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Data operacji

W tym polu należy wprowadzić datę przeprowadzenia operacji. Podpowiadana jest data operacji pod jaką została zarejestrowana w programie.

 

Przekazanie do

W tym polu należy wprowadzić informację, gdzie został przekazany środek trwały. Podpowiadana jest treść wprowadzona podczas rejestracji operacji w programie.

 

Il. załączników

W tym polu można wpisać liczbę jaka będzie wydrukowana w polu Ilość załączników dokumentu.

 

Data

W tym polu można wprowadzić datę podpisania protokołu przekazania. Podpowiadana jest aktualna data operacji w programie.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być przedstawione kwoty. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Uwagi

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w polu Uwagi dokumentu.

 

Wydrukuj Polecenie Księgowania

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wydrukowanie wraz z dokumentem operacji dokumentu PK.

 

OK

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.