Raporty programu > Okno Operacje > PK Polecenie księgowania - graficzny

Drukuj

PK Polecenie księgowania - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument PK - stanowiący podstawę zaksięgowania operacji.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Numer dokumentu

W tym polu należy wprowadzić numer polecenia księgowania. Podpowiadany jest kolejny numer zarejestrowany w programie.

 

Data dokumentu

W tym polu należy wprowadzić datę wykonania dokumentu PK. Podpowiadana jest aktualna data operacji.

Z grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinien być wykonany dokument. Dostępne są opcje:

Wartości Bilansowe

Wartości Podatkowe

 

Imię i nazwisko

W tym polu należy wpisać dane osoby, które zostaną wydrukowane jako wykonawcy dokumentu. Podpowiadane są dane aktualnego użytkownika programu

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

OK

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.

 

Jeżeli raport jest wykonywany dla grupy środków, pojawią się dodatkowe pola:

Data operacji

W tym polu należy wprowadzić datę przeprowadzenia operacji gospodarczej, która pojawi się na wydruku. Podpowiadana jest aktualna data operacji.

 

Operacje od:   do:

W tych polach należy wprowadzić przedział czasowy, dla którego wykonany będzie raport. Podpowiadane są daty ograniczające miesiąc zawierający aktualną datę operacji.

Grupa pól wyboru z nazwami operacji pozwala określić, dla których operacji ma być wykonany raport.