Raporty programu > Okno Środki trwałe > Ewidencja środków trwałych - graficzny

Drukuj

Ewidencja środków trwałych - graficzny

Tworzy listę zaewidencjonowanych w programie środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której wykonywane jest zestawienie. Podpowiadana jest aktualna data operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Ewidencja

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiego zakresu zaewidencjonowanych danych ma zostać wykonany raport. Dostępne są opcje:

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

środków trwałych

wartości niematerialnych i prawnych

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Środki

W tej ramce można sterować wyświetleniem środków trwałych:

Grupowanie środków według:

Z tej rozwijanej listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:

brak grupowania

KŚT

szablonów księgowania

kont środków

kont umorzeń

grup środków

miejsc użytkowania

osób odpowiedzialnych

cech środków

znaczników

 

Pokaż środki:

Z tej rozwijanej listy należy wybrać dodatkowe ograniczenie wyświetlanych środków spośród następujących możliwości:

wszystkie wybrane

zakupione do końca roku

przyjęte do użytkowania do końca roku

 

Uwzględnij środki sprzedane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zaznaczone jako sprzedane.

 

Uwzględnij środki zlikwidowane

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zaznaczone jako zlikwidowane.

 

Dla środków sprzedanych lub zlikwidowanych w wybranym roku pokazuj rzeczywiste wartości umorzeń

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będzie prezentacja wartości srodków zgodnie z treścią opisu pola.

 

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.