Ustawienia > Ulgi inwestycyjne w latach

Drukuj

Ulgi inwestycyjne w latach

W tym panelu możliwe jest przypisanie do kolejnych lat działalności firmy kwot ulg inwestycyjnych, które następnie będą podstawą wyliczeń w programie.

Przydzielenie kwoty ulgi inwestycyjnej dla środka trwałego musi nastąpić przed wyznaczeniem dla niego amortyzacji planowanej.

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

b_dodaj

uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy

 

b_usun

usuwa podświetlony wiersz listy

 

b_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza:

b_zapisz

zapisuje wprowadzone wiersze i zmiany w ich treści

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

 

W dolnej części panelu znajduje się lista ulg inwestycyjnych w latach działalności. Lista ma formę tabeli zawierającej dwie kolumny.

 

Nazwa roku

W tej kolumnie należy wybrać z opuszczanej listy nazwę roku działalności objętego ulgą.

 

Kwota ulgi

W tej kolumnie należy wpisać kwotę ulgi przypadającą dla wybranego roku.

 

Użyj

Ten przycisk polecenia w dolnej części panelu umożliwia (dla podświetlonego na liście powyżej roku działalności) przejście do okna Ulga inwestycyjna otwartego na panelu Środki.