Środki trwałe > Zatwierdzanie nowych środków > Okno komunikatów

Drukuj

Okno komunikatów

Okno to pojawia się po wykonaniu niektórych operacji w programie i zawiera listę komunikatów. Mogą to być komunikaty o występujących błędach, ostrzeżenia oraz informacje. Każdy z typów komunikatu oznaczony jest ikoną określającą jego status:

 

kom_stop

Błąd

wynik operacji jest niepoprawny i nie można go zapisać.

 

kom_uwag

Ostrzeżenie

wynik operacji jest niepoprawny, ale nie narusza to integralności danych i można go zapisać.

 

kom_info

Informacja

wynik jest poprawny.

Kliknięcie na wybranym komunikacie przenosi akcję do odpowiedniego pola w oknie, w którym należy dokonać poprawki. Jeżeli okno zawierało więcej niż jeden komunikat, jego powtórne wywołanie jest możliwe przy pomocy klawisza F5.