Środki trwałe > Inwentaryzacja środków > Okno Inwentaryzacja środków trwałych > Dialog Dodaj środek

Drukuj

Dialog Dodaj środek

W tym oknie dialogu możliwe jest wprowadzenie danych środka trwałego, który został zinwentaryzowany w naturze, natomiast nie jest zaewidencjonowany w bazie danych programu.

Należy wpisać nazwę środka w pole o tej samej nazwie i ewentualnie w opuszczanym polu listy Miejsce użytkowania, wybrać miejsce użytkowania, w którym znajduje się środek.

 

Dodaj

Wybranie tego przycisku polecenia spowoduje pojawienie się środka na liście w oknie Inwentaryzacja środków trwałych oraz w oknie Środki trwałe.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje rezygnację z wprowadzenia środka do bazy danych programu.

 

Pomoc

Wybranie tego przycisku polecenia otwiera okno pomocy kontekstowej.

Zależnie od przyjętych w firmie zasad postępowania należy wyjaśnić fakt istnienia środka i ewentualnie uzupełnić jego opis w zakresie umożliwiającym prowadzenie dokumentacji procesu eksploatacji środka.