Ustawienia > Zmiany wartości

Drukuj

Zmiany wartości

W tym panelu można określić sposobu traktowania przez program kwot zmian wartości środków trwałych.

Ustawienia w tym panelu mają wpływ na naliczane kwoty umorzeń, dlatego powinny być zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z danymi firmy i nie powinny być później zmieniane.

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące zapisem zmian w panelu.

 

b_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany w panelu

 

b_anuluj

przerywa operację bez zapisywania zmian

 

Dostępne są dwa pola wyboru określające sposób traktowania przez program kwot zmian wartości środków trwałych:

Kwoty zwiększeń wartości środka, przeprowadzonych po aktualizacji, nie są objęte ograniczeniami podatkowymi - Zaznaczenie tego pola spowoduje, że w trakcie wyznaczania umorzeń środków trwałych objętych ograniczeniami podatkowymi, ograniczeniom będzie podlegała jedynie wartość środka na dzień dokonania aktualizacji (obecnie 1 styczeń 1995r). Kwota umorzeń od zwiększeń wartości będzie wyznaczana bez uwzględniania ograniczeń podatkowych. W przypadku gdy pole wyboru jest zaznaczone dla środków amortyzowanych przed rozpoczęciem pracy z tym programem należy w panelu Historia okna opisu środka trwałego podać w odpowiednim polu kwotę zmiany wartości po aktualizacji.

Zmiany wartości podlegają amortyzacji w miesiącu następnym po jej przeprowadzeniu - Wybranie tego pola spowoduje, że przeprowadzone zmiany wartości będą uwzględniane w amortyzacji dopiero w miesiącu następnym po przeprowadzeniu zmiany.

Dla amortyzacji degresywnej zwiększenia wartości podlegają amortyzacji od następnego roku degresywnego - Wybranie tego pola spowoduje, że przeprowadzone zmiany wartości będą uwzględniane w amortyzacji degresywnej w kolejnym roku.

Dla amortyzacji podatkowej przyspieszonej zmiana wartości w pierwszym roku spowoduje odliczenie części kwoty zmiany w miesiącu, w którym wartość została zmieniona - Wybranie tego pola spowoduje, że przeprowadzone zmiany wartości będą uwzględniane w przyspieszonej amortyzacji podatkowej w pierwszym roku.

Dla amortyzacji przyspieszonej zezwalaj na odpisy ponad 30% wartości początkowej środka w roku przyjęcia do użytkowania (wynikające ze stopy i współczynnika) - Wybranie tego pola spowoduje, że możliwe będzie odliczenie więcej niż 30% wartości środka w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jeżeli takie wartości wynikną z parametrów amortyzacji przyjętych dla środka.

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, można zaznaczyć odpowiednie pole lub pola wyboru i zapisać zmiany.