Ustawienia > Użytkownicy > Okno Użytkownik > Okno Prawa użytkownika

Drukuj

Okno Prawa użytkownika

W tym oknie możliwe jest zdefiniowanie dowolnego zakresu uprawnień użytkownika, spośród widocznych w oknie modułów uprawnień. W celu dołączenia kolejnego modułu uprawnień należy zaznaczyć pole wyboru przy tym module. Zaznaczenie wszystkich umożliwi użytkownikowi wykonywanie wszystkich czynności w programie za wyjątkiem administrowania firmą.

W oknie dostępne są następujące moduły:

Wykonywanie raportów

Definiowanie raportów

Zatwierdzanie wprowadzonych danych

Przeprowadzanie amortyzacji

Przeprowadzanie zmian wartości

Przeprowadzanie korekt

Zatwierdzanie operacji

Przeglądanie danych

Ustawienia

Wymiana danych z FK

Wykonywanie inwentaryzacji

Obsługa obcych środków trwałych i umów LWD

Zmiana części składowych

Zmiana umorzeń części składowych

 

Zapisz

Wybranie tego przycisku spowoduje przypisanie użytkownikowi zaznaczonych w tym oknie praw.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku spowoduje zamknięcie okna bez definiowania praw.