Centra kosztów > Zakładka Centra kosztów > Dialog Zmodyfikuj udziały środka w podanych centrach

Drukuj

Dialog Zmodyfikuj udziały środka w podanych centrach

W tym dialogu można przeprowadzić podział udziału środków w centrach kosztów w czasie przydzielania środka do kolejnego centrum.

W polach z liczbami należy dokonać edycji określając udział procentowy środka trwałego w poszczególnych centrach. Jeżeli podane wartości nie będą się sumować do 100%, wyświetlony zostanie komunikat, informujący o nieprawidłowym przydziale do centrów kosztów i dane nie zostaną zapisane.

 

OK

Ten przycisk polecenia spowoduje zapisanie zdefiniowanego podziału środka pomiędzy centra kosztów.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez wprowadzania zmian.