Centra kosztów > Zakładka Centra kosztów

Drukuj

Zakładka Centra kosztów

W tym panelu okna Centrum kosztów można scharakteryzować nowo tworzone centrum kosztów lub zmienić opis centrum wybranego na drzewku w lewej części okna.

W górnej części panelu znajdują się przycisków poleceń:

 

b_zapisz

Ten przycisk polecenia zapisuje wprowadzone w panelu zmiany.

 

b_anuluj

Ten przycisk polecenia przerywa operację zmian opisu w panelu bez zapisywania wyników.

 

b_ck_dk

Ten przycisk polecenia umożliwia dodanie do centrum kosztów nie wynikających z obliczeń w programie otwierając okno dialogu Koszty w centrum.

 

b_drk

Ten przycisk polecenia umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

 

Definiowanie centrum

W celu zdefiniowania centrum kosztów należy wypełnić pole:

 

Nazwa centrum

W tym polu należy wpisać nazwę centrum kosztów.

Następnie należy wybierając odpowiednie przyciski zdefiniować zestawy kont dla księgowania umorzeń bilansowych i podatkowych:

 

Wzorzec księgowania amortyzacji bil.

Ten przycisk polecenia powoduje otwarcie okna Tabela kont umożliwiając zdefiniowanie odpowiedniego zestawu kont bilansowych.

 

Wzorzec księgowania amortyzacji pod.

Ten przycisk polecenia powoduje otwarcie okna Tabela kont umożliwiając zdefiniowanie odpowiedniego zestawu kont podatkowych.

Zestaw kont umorzeń przypisany do centrum jest nadrzędny w stosunku do szablonu księgowań środka trwałego w czasie jego przypisania do centrum. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w panelu Konta opisu środka zaznaczone zostało pole wyboru Używaj zawsze kont zdefiniowanych w szablonie.

 

Wyniki operacji w centrum kosztów

W dolnej części panelu znajduje się tabela pokazująca kwoty umorzeń dokonanych w wybranym centrum kosztów, we wszystkich zdefiniowanych w programie latach działalności. Przełączalne pole BILANSOWE i PODATKOWE informuje, jaki rodzaj kosztów jest prezentowany w tabeli. Przełączenia dokonuje się przez kliknięcie dźwigni w polu b_ck_przel.

 

Rok

W tej kolumnie widoczne są nazwy kolejnych lat działalności zdefiniowanych w programie.

 

Pozycja

W tej kolumnie wyświetlane są kwoty umorzeń dla wskazanego w prawej części okna centrum kosztów.

 

Z podgrupami

W tej kolumnie wyświetlane są kwoty umorzeń dla wskazanego w prawej części okna centrum kosztów wraz z zawartymi w nim centrami niższego poziomu.