Centra kosztów > Zakładka Środki trwałe

Drukuj

Zakładka Środki trwałe

W tym panelu okna Centrum kosztów można dołączać środki trwałe do centrów kosztów, usuwać z centrum oraz przemieszczać je pomiędzy centrami.

W górnej części panelu znajdują się przycisków poleceń:

 

b_dodaj

Ten przycisk polecenia uruchamia proces dołączania środka trwałego do centrum kosztów.

 

b_usun

Ten przycisk polecenia usuwa podświetlony w tabeli środek trwały z centrum kosztów.

 

oraz przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza tabeli:

 

b_zapisz

Ten przycisk polecenia zapisuje dołączony do centrum środek

 

b_anuluj

Ten przycisk polecenia przerywa operację dołączania środka bez zapisywania wyników.

 

Tabela przydzielania środków do centrum

W tabeli widoczna jest lista środków znajdujących się w wybranym centrum kosztów.

 

Nazwa środka

W tej kolumnie należy wybrać z opuszczanego pola listy środek, który zostanie dołączony do centrum.

 

Nr ewidencyjny

W tej kolumnie pojawi się numer ewidencyjny wybranego środka.

 

%

W tej kolumnie widoczny jest udział procentowy kwoty umorzenia środka w wybranym centrum kosztów.

Podczas dołączania do centrum kosztów środka trwałego, który został wcześniej dołączony do innego centrum, należy dokonać podziału wykorzystania środka pomiędzy centra kosztów. Dlatego po wybraniu środka trwałego w kolejnym centrum kosztów otworzy się okno dialogu Zmodyfikuj udziały środka w podanych centrach, w którym należy dokonać podziału.

 

Zmiana centrum kosztów

W celu przesunięcia środka trwałego pomiędzy centrami kosztów należy "uchwycić" środek prawym przyciskiem myszy i umieścić na nazwie nowego centrum w rozwiniętym drzewku katalogów. W oknie komunikatu z pytaniem Czy zmienić centrum kosztów dla wybranego środka trzeba potwierdzić ten zamiar.