Miejsce użytkowania > Panel Środki trwałe

Drukuj

Panel Środki trwałe

W tym panelu okna Miejsce użytkowania można dołączać środki trwałe do miejsc użytkowania, usuwać z miejsc oraz przemieszczać je pomiędzy miejscami.

W górnej części panelu znajdują się przycisków poleceń:

 

b_dodaj

Ten przycisk polecenia uruchamia proces dołączania środka trwałego do miejsca użytkowania.

 

b_usun

Ten przycisk polecenia usuwa podświetlony w tabeli środek trwały z miejsca użytkowania.

 

oraz przyciski aktywne przy wprowadzaniu danych do kolejnego wiersza tabeli:

 

b_zapisz

Ten przycisk polecenia zapisuje dołączony do miejsca użytkowania środek.

 

b_anuluj

Ten przycisk polecenia przerywa operację dołączania środka bez zapisywania wyników.

Widoczny przycisk b_mc_pok powoduje, że na liście są widoczne wszystkie środki trwałe przypisane do miejsca. Jego naciśnięcie powoduje zmianę na przycisk b_mc_ukr, wtedy ukrywane są środki trwałe sprzedane i zlikwidowane.

 

Tabela przydzielania środków do miejsc użytkowania

W tabeli widoczna jest lista środków znajdujących się w wybranym miejscu użytkowania.

 

Nazwa środka

W tej kolumnie należy wybrać z opuszczanego pola listy środek, który zostanie dołączony do miejsca użytkowania.

 

Nr ewidencyjny

W tej kolumnie pojawi się numer ewidencyjny wybranego środka.

 

Zmiana miejsca użytkowania

W celu przesunięcia środka trwałego pomiędzy miejscami użytkowania należy "uchwycić" środek prawym przyciskiem myszy i umieścić na nazwie nowego miejsca użytkowania w rozwiniętym drzewku katalogów. W oknie komunikatu z pytaniem Czy zmienić miejsce użytkowania dla wybranego środka trzeba potwierdzić ten zamiar.

Zmianę miejsca użytkowania pojedynczego środka można również przeprowadzić w panelu Miejsca okna Środek trwały.