Operacje > Likwidacja środka

Drukuj

Likwidacja środka

Operacja ta jest dokonywana w celu zaewidencjonowania w programie przeprowadzonej likwidacji środka trwałego. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk polecenia b_st_lik w oknie Środki trwałe. Operację opisują następujące parametry:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.