Operacje > Korekta planu amortyzacji

Drukuj

Korekta planu amortyzacji

Operacja ta jest dokonywana jeżeli wystąpi konieczność zmian w wykonanym już planie amortyzacji. Aby ją przeprowadzić należy dla właściwego elementu planu wybrać przycisk polecenia b_apl_kr w oknie Amortyzacja planowana. Operację opisują następujące parametry:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Miesiąc(e) objęte

W tym polu widoczne są numery miesięcy, dla których dokonana została korekta.

 

Umorz. po korekcie bil.: oraz pod.:

W tych polach widoczne są odpowiednio kwoty skorygowanego umorzenia bilansowego i podatkowego.

 

Kwota korekty bil.: oraz pod.:

W tych polach widoczne są odpowiednio kwoty o jakie skorygowano umorzenie bilansowe i podatkowe.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.