Amortyzacja planowana > Katalogi grup

Drukuj

Katalogi grup

Tę postać przybiera lewa część okna Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia po wybraniu w jego dolnej części zakładki lis_katl.

Ze względu na przyjęty sposób gromadzenia danych w programie, standardowym oknem prezentacji danych jest okno katalogów zawierające środki. W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów grup. W prawej natomiast lista środków trwałych zawartych w wybranym katalogu drzewka. Na drzewku można zmieniać bieżący katalog bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

W tej części okna widoczna jest drzewiasta struktura grup środków trwałych.