Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Panel Historia

Drukuj

Panel Historia

W panelu Historia możliwe jest wprowadzenie informacji o dotychczasowej histori obliczeń dla środków trwałych amortyzowanych przed rozpoczęciem pracy z programem.

Ten panel należy wypełniać wyłącznie dla środków trwałych, które były umarzane przed ich wprowadzeniem do programu Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe. Wprowadzane dane powinny być zgodne ze stanem na dzień wprowadzony w polu Data rozpoczęcia obliczeń. Pola dotyczące kwot umorzeń degresywnych należy wypełnić tylko dla środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną w momencie rozpoczęcia obliczania umorzeń w programie.

Jeżeli środek trwały ma oddzielną amortyzację podatkową, to panel jest podzielony na dwie części: pola białe amortyzacja bilansowa i pola szare amortyzacja podatkowa.

 

Data rozpoczęcia amortyzacji środka w programie

W tym polu należy wpisać datę, od której program ma rozpocząć amortyzację. Program rozpocznie obliczanie umorzeń od pierwszego dnia podanego tu miesiąca - pod uwagę brany jest rok i miesiąc. Pole wspólne dla obu rodzajów amortyzacji. Obok tego pola znajduje się przycisk VAT, dostępny po wpisaniu daty. Jego wybranie powoduje przełączenie panelu w tryb wprowadzania historii rozliczeń VAT środka. Ukryta zostaje sekcja Parametry ostatniej aktualizacji środka przeprowadzonej na dzień przed rozpoczęciem obliczeń natomiast wyświetlona zostaje sekcja historii odliczeń VAT.

 

Historia odliczeń VAT

Pola opisujące historię podatku VAT związanego ze środkiem trwałym należy wypełniać wyłącznie dla środków trwałych objętych przepisami nowej ustawy po 1 maja 2004 roku i amortyzowanych przed zaewidencjonowaniem w programie. Przed rozpoczęciem wprowadzania środków należy w panelu Lata działalności ustawień programu zdefiniować wszystkie lata, w których wprowadzane środki były amortyzowane poza programem oraz w panelu Proporcje VAT wszystkie dotychczasowe okresy rozliczeniowe VAT.

 

Zmiana w okresie rozpoczęcia obliczeń

W tym wierszu należy wypełnić pola zmian wartości netto i VAT. Opisuje się tu zmiany wartości spowodowane np. nabyciem elementu powiększającego wartość środka trwałego.

 

Pola te wypełnia się wyłącznie kwotami zmian w okresie rozpoczęcia obliczeń w programie.

 

Zmiany odliczonego VAT w okresie rozpoczęcia i poprzednich okresach VAT

W tej grupie wyświetlają się do wypełnienia pary pól Okres i VAT dla wszystkich okresów odliczania VAT zdefiniowanych dla firmy w programie. Należy w nich opisać historię zmian odliczonego VAT w kolejnych okresach.

 

Kwoty umorzeń środka (w dniu rozpoczęcia obliczeń)

Całkowite umorzenie

W tym polu należy wpisać kwotę umorzenia wartości środka od początku użytkowania do miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie procesu ewidencjonowania umorzeń w programie.

Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

W bieżącym roku obrachunkowym

W tym polu należy wpisać kwotę umorzenia środka trwałego w roku obrachunkowym, w którym rozpocznie się proces ewidencjonowania umorzeń w programie. Należy wpisać kwotę umorzeń za okres od pierwszego miesiąca roku obrachunkowego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego datę rozpoczęcia obliczeń w programie.

Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Kwota rozliczenia ulgi lub refundacji

W tym polu należy wpisać wykorzystaną do momentu rozpoczęcia obliczania umorzeń w programie, kwotę ulgi podatkowej lub refundacji.

Pole tylko dla amortyzacji podatkowej.

 

Kwoty umorzeń dla środków amortyzowanych metodą degresywną (w dniu rozpoczęcia obliczeń)

Stosowanie w tej grupie pól pojęcie roku degresywnego wynika z możliwości różnego sposobu określania w panelu Amortyzacja degresywna ustawień programu, momentu początku kolejnego roku w amortyzacji degresywnej.

 

W bieżącym roku degresywnym

W tym polu należy wpisać kwotę umorzenia środka trwałego w roku degresywnym, w którym rozpocznie się proces ewidencjonowania umorzeń w programie. Należy wpisać kwotę umorzeń za okres od pierwszego dnia roku degresywnego, trwającego w momencie rozpoczęcia obliczeń przez program, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego datę rozpoczęcia obliczeń w programie. Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

W poprzednim roku degresywnym

W tym polu należy wpisać kwotę umorzenia środka trwałego w roku degresywnym poprzedzającym rok, w którym rozpocznie się proces ewidencjonowania umorzeń w programie. Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Parametry ostatniej aktualizacji środka przeprowadzonej na dzień przed rozpoczęciem obliczeń

Data na dzień

W tym polu należy wpisać datę przeprowadzenia tej operacji aktualizacji.

Pole wspólne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Współczynnik

W tym polu należy wpisać wartość współczynnika, który został użyty w trakcie ostatniej aktualizacji opisywanego środka trwałego.

Pole wspólne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Przyrost netto z aktualizacji

W tym polu należy wpisać kwotę zwiększenia wartości netto środka trwałego w wyniku przeprowadzenia aktualizacji.

Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Zmiany wartości po aktualizacji

Jeżeli po ostatniej aktualizacji wartości przeprowadzona została zmiana wartości środka trwałego, w tym polu należy wpisać jej kwotę.

Pole tylko dla amortyzacji podatkowej.

 

Umorzenie za rok 1995

W tym polu należy wpisać faktyczną kwotę dokonanego w 1995 roku umorzenia opisywanego środka trwałego.

Pola dostępne dla obu rodzajów amortyzacji.

 

Umorzenie w roku 1994

W tym polu należy wpisać faktyczną kwotę dokonanego w 1994 roku umorzenia opisywanego środka trwałego.

Pole tylko dla amortyzacji bilansowej.