Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Panel Amortyzacja > Dialog Skierowanie do amortyzacji

Drukuj

Dialog Skierowanie do amortyzacji

W tym dialogu należy określić parametry procesu amortyzacji środka trwałego kierowanego do amortyzacji.

Centralnie w górnej części widoczna jest nazwa środka trwałego.

 

Nr ewidencyjny

W tym polu program pokazuje numer ewidencyjny środka trwałego, w celu ułatwienia wraz z wyświetloną powyżej nazwą, kontroli przeprowadzenia operacji skierowania do amortyzacji.

 

Data rozpoczęcia amortyzacji

W tym polu należy wpisać datę, od której program powinien uruchomić procedury naliczania umorzeń dla środka. Program podpowiada aktualną datę operacji.

 

Wartość do amortyzacji

W tym polu należy wpisać kwotę skierowaną do amortyzacji. Do wysokości tej kwoty naliczane będą umorzenia.

 

Stopa procentowa

W tym polu należy wpisać stopę procentową, która powinna być zastosowana w procesie naliczania kwot umorzeń.

 

Współczynnik modyfikujący

W tym polu należy wpisać wartość współczynnika, która powinna być zastosowana w procesie naliczania kwot umorzeń.

 

Komentarz

W tym polu można umieścić własny komentarz, np. przyczynę zmiany kwalifikacji środka trwałego.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje udokumentowanie operacji skierowania do amortyzacji środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji skierowania do amortyzacji środka trwałego.