Środki trwałe > Zmiana wartości

Drukuj

Zmiana wartości

W tym panelu można dokonać zmian parametrów procesu użytkowania środka trwałego.

 

Jeżeli środek trwały ma oddzielną amortyzację podatkową, to w oknie widoczny jest przycisk polecenia Podatkowa ( Bilansowa ), powodujący przełączenie pomiędzy stronami dla odpowiednich typów amortyzacji.

 

Częściowa likwidacja

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że operacja zmiany wartości jest obsługiwana jak częściowa likwidacja (np. części składowej) środka trwałego. Jego zaznaczenie spowoduje pojawienie się pola wyboru Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji lub sprzedaży i zniknięcie pola Na dzień.

 

Częściowa sprzedaż

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że operacja zmiany wartości jest obsługiwana jak częściowa sprzedaż (np. części składowej) środka trwałego. Jego zaznaczenie spowoduje pojawienie się pola wyboru Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji lub sprzedaży i zniknięcie pola Na dzień.

 

Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji lub sprzedaży

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że przed zmianą wartości zostanie automatycznie przeprowadzona operacja umorzenia w miesiącu likwidacji lub sprzedaży.

 

Pole Wykonaj amortyzację w miesiącu likwidacji lub sprzedaży jest widoczne tylko w sytuacji, gdy zostało zaznaczone jedno z pól wyboru: Częściowa likwidacja lub Częściowa sprzedaż.

 

Zmiana o kwotę

W tym polu należy wpisać kwotę różnicy w stosunku do wartości początkowej środka trwałego. Wpisana kwota może powodować zarówno wzrost wartości początkowej, jak i jej zmniejszenie.

 

Na dzień

W tym polu należy wpisać datę dokonywania zmian. Program podpowiada aktualną datę operacji ustaloną w programie.

 

Pole Na dzień jest widoczne tylko w sytuacji, gdy nie zostało zaznaczone żadne z pól wyboru: Częściowa likwidacja lub Częściowa sprzedaż.

 

Stopa procentowa

W tym polu można podać nową wartość, według której będzie przeprowadzana, od podanej wyżej daty, amortyzacja wybranego środka. Program podpowiada dotychczasową wartość stopy procentowej.

 

Współczynnik modyfikujący

W tym polu można podać nową wartość, według której będzie przeprowadzana, od podanej wyżej daty, amortyzacja wybranego środka. Program podpowiada dotychczasową wartość współczynnika modyfikującego.

 

Kolejne cztery pola Zmiana kwoty netto, Zmiana kwoty VAT, Zmiana VAT odliczonego dotyczą zmian w rozliczeniach VAT związanych ze środkiem trwałym i są widoczne tylko w sytuacji, gdy nie zostało zaznaczone żadne z pól wyboru: Częściowa likwidacja lub Częściowa sprzedaż.

 

Zmiana kwoty netto

W tym polu można wpisać zmianę kwoty wartości netto środka trwałego wynikającą z dokumentacji nabycia.

 

Zmiana kwoty VAT

W tym polu można wpisać zmianę kwoty VAT dla środka trwałego.

 

Zmiana VAT odliczonego

W tym polu można wpisać zmianę kwoty VAT odliczonego dla środka.

 

Zmień wartości części składowych (tylko gdy pełna ewidencja)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że zmianą wartości zostaną objęte części składowe, jeżeli dla środka prowadzona jest pełna ewidencja. Kwota zmiany będzie rozdzielona proporcjonalnie na części składowe.

 

Dokument operacji

Z tego opuszczanego pola listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji.

 

Drukuj dokument(y) w trakcie wykonywania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykonanie raportu, tworzącego gotowy do wydrukowania dokument bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji.

 

Dokument potwierdzający wykonanie operacji może być wydrukowany później z okna Operacje. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden typ dokumentu w polu Dokument operacji to nie zostanie on utworzony, a tym samym nie będzie dostępny w oknie Operacje.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach zmiany wartości środka trwałego.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie zmiany wartości wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.