Środki trwałe > Zakładka - Katalogi

Drukuj

Zakładka - Katalogi

Tę postać przybiera prawa część okna Środki trwałe po wybraniu w jego dolnej części zakładki lis_katl.

Ze względu na przyjęty sposób gromadzenia danych w programie, standardowym oknem prezentacji danych jest okno katalogów zawierające środki. W lewej części okna znajduje się drzewko katalogów grup. W prawej natomiast lista środków trwałych zawartych w wybranym katalogu drzewka. Na drzewku można zmieniać bieżący katalog bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z położeniem bieżącego katalogu, wskazanego na drzewku, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter. Nad drzewkiem katalogów znajdują się przyciski poleceń, umożliwiające dodawanie i usuwanie pozycji na drzewku katalogów oraz sterowaniem sposobem pokazywania zawartości katalogu i podkatalogów:

 

Wszystkie dropd

Rozwijane pole listy umożliwia ograniczenie listy wyświetlanych środków poprzez wybór jednej z kartotek. Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy obok przycisku widoczny jest skrót nazwy wybranej kartoteki. Dostępne są nastepujące pozycje:

Wszystkie kartoteki.

Środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne.

Wyposażenie (niskocenowe).

 

b_dodaj

Ten przycisk polecenia umożliwia utworzenie nowego poziomu grupy środków trwałych, o jeden poziom niżej niż podświetlony. Wybranie przycisku otwiera okno dialogu Nowy katalog. Po utworzeniu nowej grupy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jej nazwie i wybrać z menu kontekstowego polecenia Właściwości. Otworzy się okno dialogu Właściwości grup środków, w którym można opisać parametry charakteryzujące nowo utworzoną grupę.

 

b_usun

Ten przycisk polecenia umożliwia usunięcie podświetlonej grupy środków trwałych. Możliwe jest usunięcie wyłącznie grupy zajmującej najniższą pozycję na drzewku i nie zawierającej żadnych środków.

 

b_rozwin

Ten przycisk polecenia pełni funkcję przełącznika sterując wyświetlaniem na liście w prawej części okna środków tylko z wybranej grupy lub z grupy wraz z podgrupami.

W tej części okna budowana jest struktura grup środków trwałych.