Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Import danych > Dialog Odwzorowanie importowanych pól > Dialog Istniejący rekord

Drukuj

Dialog Istniejący rekord

W tym dialogu można decydować o sposobie postępowania ze zdublowanymi rekordami.

Rekord istnieje w bazie danych

Na tej liście pokazane są dla rekordu w bazie i rekordu w pliku tekstowym:

Nazwa pola - nazwa pola w bazie

Pole istniejące - zawartość pola w bazie

Pole importowane - zawartość pola w pliku tekstowym

 

W dolnej części okna pola tekstowe istniejącego i importowanego rekordu pozwalają na modyfikację ich zawartości. W linii powyżej tych pól podana jest charakterystyka zawartości edytowanego pola rekordu. Pomiędzy tymi fragmentami okna znajdują się przyciski ułatwiające przeglądanie zawartości rekordów.

 

Pokaż pola klucza

Ten przycisk polecenia jest aktywny tylko przy przeglądaniu pól innych niż pole klucza i powoduje powrót do pola klucza.

 

Pokaż następny zduplikowany klucz

Ten przycisk polecenia powoduje przejście do następnego zduplikowanego klucza, o ile taki istnieje.

Po prawej stronie okna umieszczone są przyciski sterujące importem:

 

Ponów próbę

Ten przycisk polecenia powoduje powtórne odczytanie zawartości rekordów w celu wyeliminowania ewentualnych błędów odczytu.

 

Zmodyfikuj

Ten przycisk polecenia powoduje zapisanie importowanego rekordu zamiast istniejącego w bazie.

 

Zmodyfikuj wszystkie

Ten przycisk polecenia powoduje zapisanie wszystkich importowanych rekordów zamiast istniejących w bazie.

 

Ignoruj

Ten przycisk polecenia powoduje zignorowanie importowanego rekordu i pozostawienie w bazie dotychczasowego.

 

Ignoruj wszystkie

Ten przycisk polecenia powoduje zignorowanie wszystkich importowanych rekordów i pozostawienie w bazie dotychczasowych.

 

Przerwij

Ten przycisk polecenia przerywa proces importu danych.