Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Import danych > Dialog Odwzorowanie importowanych pól

Drukuj

Dialog Odwzorowanie importowanych pól

W tym dialogu można odwzorować (dopasować) kolumny pliku tekstowego na kolumny bazy danych.

 

Pola kartoteki

Ta lista zawiera skojarzenia pól kartoteki z polami z importowanego pliku oraz pola jeszcze nie skojarzone. Jeśli pole z bazy danych nie zostanie skojarzone z żadnym z importowanych pól, to nie zostanie wypełnione danymi.

 

Pola importowane

Ta lista zawiera nazwy pól w importowanym pliku.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje uruchomienie procesu importu. Podczas trwania importu wyświetlany jest komunikat o jego przebiegu, widoczny również po zakończeniu do chwili przyjęci do wiadomości wyników importu. W przypadku zdublowania identyfikatorów rekordu w bazie i importowanego, otwiera się dialog Istniejący rekord.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania importu.

 

< Łącz

Ten przycisk polecenia kojarzy pole z bazy danych, wskazane na liście Pola kartoteki, z polem z pliku źródłowego, wskazanym na liście Pola importowane.

 

Rozłącz >

Ten przycisk polecenia rozłącza skojarzenie wskazane na liście Pola kartoteki.

 

<< Wszystkie

Ten przycisk polecenia automatycznie kojarzy nazwy pól na liście Pola kartoteki z nazwami pól na liście Pola importowane.

Kolejność występowania pól na obydwu listach musi być taka sama.

 

Zachowaj wartości nieimportowanych pól kartoteki

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że podczas importu nie zostanie zmieniona zawartość nieimportowanych pól istniejących rekordów kartoteki. Jeżeli to pole nie zostanie zaznaczone to pola nieimportowane zostaną wypełnione wartościami domyślnymi.

 

Zdefiniowane w ten sposób odwzorowanie importowanych pól może zostać zapamiętane pod nazwą schematu importu i wykorzystywane wielokrotnie. W dolnej części okna znajdują się pola i przyciski sterujące posługiwaniem się schematami importu.

 

Nazwa schematu

W tym polu należy zapisać nazwę, pod jaką powinien zostać zapamiętany schemat importu, zdefiniowany w polach górnej części okna.

 

Schematy

W tym polu widoczna jest lista wszystkich zdefiniowanych schematów.

 

Ładuj schemat

Ten przycisk polecenia powoduje załadowanie do pól w górnej części okna wskazanego na liście schematu importu.

 

Zapisz schemat

Ten przycisk polecenia powoduje zapisanie zdefiniowanego schematu importu pod nazwą wpisaną w polu Nazwa schematu.

 

Usuń schemat

Ten przycisk polecenia powoduje usunięcie wskazanego schemat importu.