Pojęcia podstawowe > Operacje > Skierowanie środka do amortyzacji

Drukuj

Skierowanie środka do amortyzacji

Operacja ta jest dokonywana w przypadku, gdy środek trwały został zamortyzowany jednorazowo, a następnie zastosowano inny typ amortyzacji. Należy ją przeprowadzić w panelu Amortyzacja okna Środek trwały.

 

Operację opisują następujące parametry:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Data rozpoczęcia amortyzacji

W tym polu widoczna jest data (pierwszy dzień miesiąca), od której rozpoczyna się amortyzowanie środka.

 

Wartość do amortyzacji

W tym polu należy wpisać kwotę skierowaną do amortyzacji. Do wysokości tej kwoty naliczane będą umorzenia.

 

Stopa procentowa

W tym polu widoczna jest wartość rocznej stawki amortyzacyjnej zastosowanej do naliczania umorzeń.

 

Współczynnik modyfikujący

W tym polu widoczna jest wartość współczynnika modyfikującego stopę procentową zastosowanego do naliczania umorzeń.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.