Pojęcia podstawowe > Operacje > Zmiana wartości środka

Drukuj

Zmiana wartości środka

Operacja ta jest dokonywana w celu wprowadzenia do obliczeń informacji o zmianie wartości podstawy tych obliczeń. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk b_st_zmw w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Na dzień

W tym polu widoczna jest data od której dane zapisane w operacji są uwzględniane w obliczeniach.

 

Dokument operacji

W tym polu widoczna jest nazwa dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, dla których przeprowadzono zmianę wartości w jednej operacji. Wybranie przycisku b_op_opiszw w linii z nazwą środka otwiera okno szczegółowego opisu operacji.

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to bezpośrednio otwierane jest okno szczegółowego opisu operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.