Okna programu > Pasek menu > Menu Funkcje

Drukuj

Menu Funkcje

Menu Funkcje zawiera polecenia sterujące dostępem do podstawowych okien modułu.

 

Znajdują się w nim następujące polecenia:

Środki Trwałe - otwiera okno Środki trwałe obsługujące czynności związane z wprowadzaniem  środków trwałych oraz procesem ich użytkowania.

Amortyzacja planowana - otwiera okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia służące do przeglądania przebiegu planowanych i dokonanych umorzeń wartości środka trwałego oraz ich korygowanie.

Operacje - otwiera okno Operacje udostępniające wyniki operacji przeprowadzonych na środkach trwałych.

Miejsca użytkowania - otwiera okno Miejsce użytkowania obsługujące czynności związane z definiowaniem i wykorzystywaniem miejsc użytkowania.

Centra kosztów - otwiera okno Centrum kosztów obsługujące czynności związane z definiowaniem i wykorzystywaniem centrów kosztów.

Ulgi inwestycyjne - otwiera okno Ulga inwestycyjna przycisk z paska narzędziowego pozwala rozpocząć czynności związanych z obejmowaniem środków trwałych ulgami inwestycyjnymi i przeglądaniem stopnia wykorzystywania ulg. Po jego wybraniu.

Ustawienia - otwiera okno Ustawienia zawierające panele konfiguracyjne otwartej firmy.

Umowy LWD - otwiera okno Umowy LWD obsługującego czynności związane z wprowadzaniem i obsługą umów leasingu, wynajmu i dzierżawy.

Rejestr zdarzeń - otwiera okno Rejestr zdarzeń obsługujące czynności związane z wprowadzaniem i eksploatacją środków trwałych.

Konta - otwiera okno kartoteki Kont księgowych.

Cechy środków - otwiera okno kartoteki Cech.

Szablony księgowania - otwiera okno kartoteki Szablony księgowania.

Klasyfikacja środków (KST) - otwiera okno kartoteki Klasyfikacja Środków Trwałych.

Osoby - otwiera okno kartoteki Osób.

Kontrahenci - otwiera okno kartoteki Kontrahentów.

Raporty - otwiera okno kartoteki definicji Raportów.

Edycja logo firmy - umożliwia edycję pliku zawierającego logo firmy. Po wybraniu polecenia otwarty zostanie zainstalowany w systemie program graficzny, umożliwiając zmiany w logo firmy. Domyślny plik o nazwie Logo.bmp znajduje się w podkatalogu dodatki.
Jeżeli w podkatalogu dodatki znajduje się plik Logo.bmp, to wszystkie utworzone firmy będą miały to samo logo. Aby przyporządkować osobne logo dla każdej firmy, należy skasować plik Logo.bmp lub zmienić jego nazwę. W takim przypadku po wybraniu polecenia Edycja logo firmy pojawi się systemowy dialog Otwieranie, w którym należy wskazać plik z logo firmy. To samo należy zrobić dla innych firm. Wszystkie pliki z logo znajdują się w podkatalogu dodatki.

Aby zmienić logo (wskazać inny plik), należy skasować lub zmienić nazwę pliku z bieżącym logo i wybrać nowe za pomocą polecenia Edycja logo firmy.

Porównanie grup środków - otwiera okno Porównanie zawartości grup środków.