Drukuj

Zmiany w wersji 2017.d

Inwentaryzacja - zapisz do pliku

Zapisanie do pliku listy inwentaryzowanych środków rozszerzono o eksport pola Osoba odpowiedzialna (Osoba odp).

 

Amortyzacja degresywna bilansowa

W grupie ustawień amortyzacji degresywnej Przejście amortyzacji bilansowej na metodę liniową nastąpi dodano ustawienie przejście na liniową nie nastąpi, do końca amortyzacji będzie stosowana metoda degresywna.

 

Proporcje VAT

Proporcje VAT można ustawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Jednorazowa korekta VAT

Na panelu VAT środka trwałego poprawiono nazwę pola wyboru środek objęty coroczną korektą odliczenia VAT ... na:

środek objęty proporcją odliczenia VAT w oparciu o strukturę przychodów...

Korekty dokonuje się przez XX kolejnych lat od odliczenia

 

Inne zmiany

Poprawiono wyliczenie daty zamortyzowania w sytuacji, gdy zwiększono wartość środka zamortyzowanego.

Poprawiono mechanizm wyznaczania daty zamortyzowania w raporcie Raport do Excela.

Poprawiono mechanizm przewidywanego plany przy amortyzacji przyśpieszonej.