Pojęcia podstawowe > Ewidencjonowanie środków trwałych

Ewidencjonowanie środków trwałych

Moduł Środki Trwałe pozwala na przeprowadzenie kompletnej ewidencji środków trwałych od momentu zakupu, aż po zlikwidowanie, sprzedaż czy zamortyzowanie. Każdy środek trwały musi zostać, w celu poprawnego działania modułu, dokładnie zdefiniowany. Opis ujmuje różne informacje identyfikujące środek, czyli np. jego numer ewidencyjny i nazwę oraz informacje opisujące proces jego użytkowania, takie jak metoda amortyzacji, stopa procentowa, współczynnik modyfikujący itp. Informacje te są wprowadzane w kolejnych panelach okna Środek trwały.