Lista raportów > Przetwarzanie danych osobowych - Pracownicy

Drukuj

Przetwarzanie danych osobowych – Pracownicy

Sposób uruchomienia raportu

Zakładka Pracownicy wywoływana z menu Kartoteki.

 

Funkcja

Raport pokazuje wynik dokonanego przetwarzania danych osobowych pracowników. Program wyświetla dane pracowników – imię i nazwisko, numer NIP pracownika, pozycja w kartotece pracowników, datę wprowadzenia danych osobowych pracownika oraz dane użytkownika wprowadzającego.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Wykonaj – polecenie uruchamiające wykonanie raportu.

Anuluj – polecenie wyjścia z okna bez wykonania raportu.

Informacje – polecenie wyświetlenia plików pomocy kontekstowej dla raportu.