Ewidencja danych księgowych > Przeksięgowania kont > Przeksięgowania według struktury obrotów/sald na koncie

Drukuj

Przeksięgowania według struktury obrotów/sald na koncie

Okno otwiera się po wybraniu przycisku Klucz podziału w oknie Przeksięgowania. Służy ono do wyznaczenia kluczy podziału według obrotów lub sald na innych kontach. Po wypełnieniu pól Konto, Strona i Okres sprawozdawczy należy wybrać przycisk Oblicz. W dolnej części okna pojawią się klucze podziału, które można przenieść do bieżącej pozycji przeksięgowania po naciśnięciu przycisku OK. Warunkiem skorzystania z tych kluczy jest to, aby ich liczba była równa liczbie rozbić w bieżącej pozycji na zakładce Założenia.

 

Elementy okna

Konto – maska konta na podstawie której wyznaczone zostaną klucze podziału

Strona – strona oraz obroty lub saldo potrzebne do wyznaczenia kluczy podziału

Uwzględnij dokumenty w buforze – uwzględnia dokumenty z bufora do wyliczenia kluczy podziału

Okres sprawozdawczy – okres lub okresy, według których wyznacza się klucze podziału

Oblicz – wylicza klucze podziału

Usuń – usuwa bieżący wiersz na liście kluczy podziału

 

Dane z tego okna nie są zapamiętywane razem z założeniami przeksięgowania. Nie mogą więc być stałym elementem wzorca przeksięgowań.