Bilans > Okno Rachunek zysków i strat

Drukuj

Okno Rachunek zysków i strat

Okno otwiera się po wybraniu Raporty> Zestawienia > Rachunek zysków i strat.  

 

Okno do zestawiania rachunku zysków i strat ma układ identyczny jak okno, w którym definiuje się układ rachunku zysków i strat. Oznacza to, że pojawią się tu tylko te pozycje rachunku zysków i strat, które zostały uprzednio zdefiniowane.

Definiowanie RZiS

 

W lewej części okna prezentowana jest hierarchia pozycji rachunku zysków i strat w części Koszty i straty lub Przychody i zyski W prawej części okna zaprezentowane będą w dwu kolumnach kwoty naliczone na podstawie danych umieszczonych na kontach.

Rachunek zysków i strat może być prezentowany i drukowany wraz ze stanem na poszczególnych kontach wchodzących w pozycje RZiS. Zaznaczając pole wyboru Konta, możesz zobaczyć stan kont przypisanych do danej pozycji (wraz z kwotami zapisów z tych kont). Pole wyboru Konta uaktywnia się po obliczeniu RZiS.

Możesz definiować dowolnie okres, za jaki chcesz zestawić dane.

Symbolem wtym1 zostały oznaczone szczególne pozycje (od/dla jednostek powiązanych, podatek akcyzowy) nie wliczane do wyniku finansowego, ale dające informacje wymagane nową Ustawą o Rachunkowości.

 

Eksport do MS Excel

 

Elementy okna

Stan na

W dwóch kolumnach zestawione są dane z dwóch punktów czasowych: w pierwszej za rok ubiegły, w drugiej – stan wg daty określonej przez użytkownika. Program automatycznie wpisze w drugiej kolumnie aktualną datę dla programu. Możesz tę datę zmienić, wskazując przycisk Oblicz, a następnie z rozwijanej listy jedną z następujących możliwości: końcowy, dzień dzisiejszy lub kolejno zdefiniowane okresy sprawozdawcze.

 

Przyciski poleceń

Oblicz – rozpoczyna zestawianie rachunku zysków i strat za podany okres zgodnie ze zdefiniowanymi pozycjami. Po wybraniu przycisku otwiera się okno dialogowe Rachunek zysków i strat, w którym możesz parametry obliczania RZiS. Przed wykonaniem obliczeń program przeprowadza kontrolę poprawności definiowania planu kont i układu bilansu oraz rachunku zysków i strat. Po znalezieniu błędów program wyświetli komunikat.

hmtoggle_plus1        Komunikaty błędów

 

Koszty i Straty lub Przychody i Zyski – przełącza zależnie od kontekstu do właściwego okna.

 

Stan na

W polu możesz wybrać z rozwijanej listy datę przyjętą jako końcową do sporządzenia rachunku zysków i strat. Propozycje do wyboru:

końcowy

dzień dzisiejszy – umożliwia obejrzenie wartości sprawozdań uwzględniających wszystkie chwilowe dokonane zapisy ( w księgach lub z buforem) na koniec okresu wynikającego z bieżącej daty dla programu. Dla lat minionych opcja ta nie jest dostępna;

kolejne okresy sprawozdawcze

Lista ta ma zmienną długość w zależności od ilości okresów sprawozdawczych już określonych w roku obrachunkowym.

 

Popraw (Zapisz) – umożliwia zmianę kwot w kolumnie Stan na rok ubiegły. Ręczne poprawienie jest konieczne po zmianie planu kont na przełomie roku. Po poprawieniu kwot w tej kolumnie w oknie parametrów obliczania RZiS nie należy wybierać opcji Generuj stan na początek roku, gdyż po jej użyciu program nie zapamięta kwot wpisanych przez użytkownika. Więcej >>

Układy – przełącza do okna Układy RZiS, gdzie możesz wskazać, który układ rachunku zysków i strat będziesz zestawiał. Możesz dla swojej firmy określić kilka układów rachunku zysków i strat, w tym układ jednostronny.

Konta – pole wyboru, które uaktywnia się po obliczeniu RZiS. Zaznaczając pole wyboru Konta, możesz zobaczyć stan kont przypisanych do danej pozycji, wraz z kwotami zapisów z tych kont.

Zamknij – zamyka proces obliczania rachunku zysków i strat.

 

Zobacz także:

Przeglądanie zestawionego RZiS

Klawisze skrótów