Ustawienia > Parametry stałe > Limit gotówkowy

Drukuj

Limit gotówkowy

Parametr określa kwotę limitu dla transakcji gotówkowych (domyślnie 15.000,00 zł). Od tej kwoty transakcje należy wykonywać za pośrednictwem rachunku bankowego.

 

Parametr ma zastosowanie dla jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Dla transakcji walutowych wykonywane jest przeliczenie na złotówki według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.