Import danych > Import/Eksport danych

Drukuj

Import/Eksport danych

Polecenie jest aktywne tylko wówczas, gdy otworzysz okno właściwej kartoteki. Możesz wówczas: wczytywać dane z pliku tekstowego do kartotek (polecenie Firma > Import danych) lub zapisywać dane z kartotek do pliku tekstowego (polecenie Firma > Eksport danych).

 

Po wybraniu polecenia Firma > Import danych należy wskazać plik tekstowy z danymi, które zamierzasz wczytać do kartoteki systemu. Po wskazaniu nazwy pliku pojawia się okno dialogowe Import danych.

 

Po wybraniu polecenia Firma > Eksport danych pojawia się okno dialogowe Eksport danych. Możesz wówczas zapisywać dane z baz danych Sage 50c do pliku tekstowego, aby wymieniać je z innymi systemami.

 

Zobacz także:

Importowanie danych do kartotek kontrahentów, urzędów i pracowników Sage 50c

Importowanie danych do pozostałych kartotek Sage 50c

Eksportowanie danych z kartotek kontrahentów, urzędów i pracowników Sage 50c (format 3)

Eksportowanie danych wybranych kontrahentów Sage 50c(eksport z separatorem kolumn)

Eksportowanie danych z pozostałych kartotek Sage 50c