Import danych > Import specjalny > Przebieg zdarzeń > Przenoszenie danych do archiwum

Drukuj

Import specjalny – Przenoszenie danych do archiwum

W Sage 50c wszystkie informacje związane z importem specjalnym są archiwizowane podczas archiwizacji systemowej razem ze wszystkimi innymi danymi firmy. Dotyczy to zdefiniowanych profili importu, dokonanych uzgodnień kartotek oraz definicji, a także informacji o sesjach importu specjalnego.

 

Dane, które zostały wczytane podczas importu specjalnego nie są oznaczane (plik danych nie jest w żaden sposób modyfikowany).

 

Ma to zarówno dobre jak i złe strony. Z jednej strony dane mogą znajdować się na dyskietce zabezpieczonej przed zapisem lub na sieciowym dysku, na którym operator przeprowadzający import ma prawa tylko do czytania. Z drugiej strony nie wiadomo, czy dane z określonego pliku były już wczytywane, czy tez nie. Aby usprawnić pracę z plikami danych utworzono mechanizmy automatycznego przenoszenia do katalogów archiwum.

 

Rozważymy tu kilka przypadków, od których zależy sposób przenoszenia danych do archiwum.

Gdy dane wejściowe dostarczane są na dyskietce, można przechowywać jako archiwum same dyskietki. Wówczas nie jest potrzebne określanie dodatkowego katalogu archiwum dla profilu. W takim przypadku pole Katalog archiwum pozostawiamy puste.

 

Jeśli dane wczytywane znajdują się na dysku komputera, wówczas po ich wczytaniu należy je przenieść do oddzielnego katalogu archiwum. Wtedy po pierwsze unikniemy powtórnego wczytania tych samych danych, bo zostaną one usunięte z katalogu wejściowego, po drugie dane przez jakiś czas będą przechowywane umożliwiając powtórny import, jeśli zajdzie taka potrzeba (np. po odtworzeniu kopii bezpieczeństwa).

 

Ponieważ do katalogu archiwum kopiowanych jest wiele plików z kolejnych importów, należy zwrócić uwagę na następujące przypadki:

pliki danych mają zawsze inną nazwę, w katalogu archiwum będzie się znajdować równocześnie wiele plików o różnych nazwach;

pliki danych mają zawsze taką samą nazwę. Jeśli nazwy plików importowanych są zawsze takie same, to przeniesienie ich do archiwum spowoduje automatyczne zamazanie plików, które już tam się znajdują (z poprzedniego importu). W takiej sytuacji archiwum zwierać będzie zawsze tylko dane z ostatniego importu. Może okazać się to niewystarczające, w takim wypadku należy włączyć opcję potwierdź przy przenoszeniu. Dzięki temu przed przeniesieniem plików do archiwum program wyświetli okno dialogowe z podaniem katalogu archiwum. Można w tym oknie dowolnie zmienić katalog archiwum, a co szczególnie istotne dopisać nowy podkatalog, różny dla każdego importu. Np. dla katalogu c:\archiwum\ możemy dopisać podkatalog z datą importu: c:\archiwum\22_12_97. Oczywiście można użyć jako nazwy podkatalogów kolejnych dni tygodnia (1,2,3 lub pn, wt, sr) jeśli wystarczy nam zachowanie plików z ostatniego tygodnia.

 

Należy pamiętać, że jeśli zmieniamy nazwy katalogów archiwum, to program nie będzie z nich usuwał automatycznie plików i należy to robić co jakiś czas ręcznie.

 

Jeśli pliki danych posiadają atrybut tylko do odczytu lub dla katalogu danych posiadamy tylko prawa do czytania, wówczas pliki danych są kopiowane do katalogu archiwum, ale nie są usuwane z katalogu danych.