Import danych > Import modelu księgowego firmy

Drukuj

Polecenie Import modelu księgowego firmy

Polecenie Import modelu księgowego firmy pozwala wczytać zapisany wcześniej model księgowy firmy. Model zawiera plan kont wraz ze słownikami (bez elementów słownika), układami bilansu i rachunku wyników, przypisaniami kont do układów oraz formuł wyliczeniowych rachunku zysków i strat. Aby zaimportować model w księgach nie może być zapisów. Jeżeli istnieją zapisy w księgach zostanie wyświetlony stosowny komunikat i nie będzie możliwe zaimportowanie modelu.