Eksport danych > Eksport danych (okno dialogowe)

Drukuj

Eksport danych (okno dialogowe)

Polecenie jest aktywne tylko wówczas, gdy otworzysz okno właściwej kartoteki.

 

Po wybraniu polecenia Firma > Eksport danych pojawia się okno dialogowe Eksport danych. Możesz wówczas zapisywać dane z baz danych Sage 50c do pliku tekstowego, aby wymieniać je z innymi systemami.

 

Elementy okna

Ograniczniki

W polu tym możesz wybrać znak oddzielający kolejne pola pliku tekstowego.

 

Kwalifikator tekstu

Pola tekstowe mogą zawierać dowolne znaki – również takie, które zostały zdefiniowane jako separatory, np. średnik. Aby odróżnić zwykłe znaki pola tekstowego od separatorów, zaznacza się początek i koniec pola tekstowego specjalnymi znakami. Możesz je wybrać z rozwijanej listy.

 

Pierwszy wiersz na nazwy pól

Należy wybrać tę opcję, jeśli pierwszy wiersz pliku tekstowego ma zawierać nazwy pól kartoteki.

 

Eksportuj tylko zaznaczone wiersze tabeli

Domyślnie ł zapisuje do pliku tekstowego wszystkie dane z aktywnej kartoteki. Uaktywnij to pole, jeżeli chcesz eksportować tylko wybrane wiersze tabeli.

 

Konwersja znaków do formatu MS-DOS ASCII

Czasami zachodzi konieczność konwertowania zbiorów z jednego formatu na drugi. Wówczas musisz wskazać w polu Typ zbioru format importowanego pliku. Masz tu do wyboru: Windows (ANSI) , DOS lub OS/2 (PC-8) .

 

Przyciski poleceń:

OK – uruchamia proces eksportu otwierając okno dialogu Zachowaj jako w celu określenia nazwy pliku docelowego.

Anuluj – zamyka okno dialogowe bez wykonania eksportu.

 

Zobacz także:

Aby wyeksportować dane z bazy danych