Ustawienia > Parametry stałe > Potwierdzenie operacji

Drukuj

Potwierdzenie operacji

W tym oknie (Ustawienia > Parametry stałe > Potwierdzenie operacji) możesz określić, wskazując odpowiednie pola wyboru, czy wykonywane przez Ciebie operacje będą wymagały dodatkowego potwierdzenia, czy też będą wykonywane natychmiastowo. Zaznaczenie pola wyboru oznacza, że przed wykonaniem danej operacji zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem o potwierdzenie wykonania operacji.

 

Elementy okna

księgowanie dokumentów

wprowadzanie VAT w inny okres niż ten dokument

opuszczanie programu

księgowanie dokumentu wychodzącego poza krąg kosztów

zmiana kontrahenta na fakturze VAT

zmiana konta kontrahenta na fakturze VAT

opuszczenie zmienionego dokumentu

zmiana typu dokumentu

wprowadzanie dokumentu bez rozrachunków

księgowanie z datą wcześniejszą oraz późniejszą niż ... dni od ostatniego księgowania

 

Ostatnie pole wyboru umożliwia prowadzenie pełnej kontroli chronologii księgowania. Kontrola ta zabezpiecza przed przypadkowym naruszeniem kolejności daty księgowania w dokumentach, w wyniku np. uszkodzenia zegara lub przestawienia daty systemowej komputera.

 

Oznacza to, że jeśli przy księgowaniu dokumentu program stwierdzi, że data systemowa komputera jest wcześniejsza niż data ostatniego księgowanego dokumentu, wówczas zostanie wyświetlone stosowne ostrzeżenie, ale dokument będzie można zaksięgować.

 

Program może kontrolować również przestawienie zegara systemowego w przód. Podana w tej opcji liczba dni określa maksymalną dozwoloną przerwę w księgowaniach. W przypadku, gdy program stwierdzi, że data systemowa jest późniejsza niż podana liczba dni od daty ostatniego księgowania, wówczas również zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

 

Ze względu na to, że część operacji jest nieodwracalna (np. księgowanie) lub powoduje utratę danych (np. zmiana typu dokumentu), zalecane jest włączenie wszystkich potwierdzeń, a dopiero po jakimś czasie pracy z programem stopniowe wyłączanie tylko tych potwierdzeń, które stają się uciążliwe.