Ustawienia > Parametry stałe > Naliczanie odsetek

Drukuj

Naliczanie odsetek

Okno dialogowe otwiera się po wybraniu polecenia Ustawienia > Parametry stałe > Naliczanie odsetek.

 

W oknie użytkownik podaje stawki odsetek ustawowych dla kontrahentów rodzaju osoba fizyczna. Na podstawie tych stawek program automatycznie nalicza noty odsetkowe. Każda zmiana stawek powinna być odnotowana na liście.

W zależności od wybranej opcji, przeterminowane rozrachunki będą rozliczane bez naliczania odsetek, zgodnie z odsetkami ustawowymi bądź według określonej przez użytkownika stałej stopy procentowej. Obliczenia odsetek ustawowych można wykonywać w stosunku rocznym (R) bądź dziennym (D), co dla dużych kwot daje promilowe różnice.

Odsetki ustawowe są widoczne na liście. Możesz dodać nową stopę procentową (przycisk Dodaj), która będzie obowiązywała od wybranego dnia. Dodając lub poprawiając (przycisk Popraw) stopę procentową możesz wybrać, czy odsetki będą obliczane w stosunku rocznym czy dziennym.

 

Elementy okna

Data – data od której obowiązuje stawka.

Rocznie – wysokość stawki w stosunku rocznym.

Dziennie – podaj wysokość stawki przypadająca na jeden dzień. Program sam wylicza stawkę dzienną z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Jeśli tak duża precyzja nie jest konieczna, możesz zaokrąglić tę wartość. Noty odsetkowe będą naliczane na podstawie stawek dziennych.

R/D – sposób naliczania odsetek: R – roczny, D – dzienny.

Podpowiadany termin płatności – określ termin płatności podpowiadany w czasie tworzenia nowej transakcji w rozrachunkach.

Podpowiadany sposób naliczania odsetek – wybierz jedną z opcji według której podpowiadany będzie sposób naliczania odsetek w czasie tworzenia nowej transakcji w rozrachunkach:

Bez naliczania odsetek

Odsetki ustawowe

Stała stopa ......% dziennie

 

Przyciski poleceń:

Dodaj – otwiera dialog nową stopę, w którym możesz wprowadzić nową pozycję.

Popraw – otwiera dialog nową stopę, w którym możesz wprowadzić poprawić pozycję z listy.

Usuń – usuwa wskazaną pozycję.

OK – zamyka dialog zachowując wprowadzone zmiany.

Anuluj – zamyka dialog bez zachowania wprowadzonych zmian.

 

Zobacz także:

Naliczanie odsetek (transakcje handlowe)

Okno Noty odsetkowe

Konta specjalne (konta do księgowania odsetek)

Aby wystawić notę odsetkową