Kartoteki > Kartoteka Osoby > Dane osoby

Drukuj

Dane osoby

W prawej górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie elementami znajdującymi się w oknie na zakładkach przedstawiających szczegółowe dane wybranej osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać wprowadzone dane.

 

Na pasku narzędziowym dostępne są przyciski:

Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany,

Anuluj – anuluje wprowadzone zmiany,

Edytuj – okno przechodzi w tryb edycji umożliwiając zmianę danych wybranej osoby,

Udostępnienie – otwiera okno w którym można wprowadzić informacje dotyczące udostępnienia danych osobowych aktualnie wybranej osoby,

Raportgeneruje raport przedstawiający szczegółowe informacje o danych osobowych oraz ich udostępnianiu

Anonimizuj dane osoby - uruchamia dla wybranej osoby operację anonimizującą jej dane osobowe w systemie (nie obejmuje deklaracji w Repozytorium Dokumentów). Anonimizacja dotyczy tylko tych danych, dla których upłynął czas przechowywania. Użytkownik wykonujący anonimizację musi mieć nadane prawo Anonimizacja danych osobowych (grupa Wspólne > Prawa w kartotece Pracownicy i Osoby). Anonimizacja danych osobowych >>  

Operacja anonimizacji jest nieodwracalna.

 

W trybie edycji na zakładce można wprowadzać dane:

Imię – imię osoby wybranej na liście,

Drugie Imię – drugie imię osoby wybranej na liście,

Nazwisko – nazwisko,

Kod – kod lub skrócona nazwa osoby wybranej na liście,

Data urodz. – data urodzenia osoby wybranej na liście,

NIP – NIP osoby wybranej na liście,

PESEL – PESEL osoby wybranej na liście,

Email – Email osoby wybranej na liście.

 

Zobacz również:

Osoby – okno